Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

1.1

Dessa Allmänna Villkor gäller för Tjänsten som tillhandahålls Kunden av Leverantören under detta Avtal.

1.2

Bilagor ska utgöra en integrerad del av Avtalet. Vid bristande överensstämmelse mellan Tjänsteavtalet och Bilagor ska Tjänsteavtalet äga företräde. Vid bristande överensstämmelse mellan Bilagorna ska de äga företräde framför varandra i den ordning som det står listade i Tjänsteavtalet, där den översta Bilagan har högst prioritet och den sista Bilagan har lägst prioritet.

2. Definitioner

Annan Kund

Avser en annan kund som genom avtal med Leverantören nyttjar Tjänsten på motsvarande sätt som Kunden.

Användare

Användare av Tjänsten som Kunden har gett tillgång till Tjänsten.

Användarkonto

Det konto som skapas för respektive Användare.

Avtal

Tjänsteavtalet och Bilagor samt ändringar och tillägg som vidtagits i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

Avtalstid

Perioden under vilken Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten till Kunden enligt punkten 11.2 nedan.

Befriande Omständighet

Omständigheter utanför en Parts kontroll som t.ex, men inte begränsat till, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, konflikt på arbetsmarknad, myndighets åtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Detta omfattar också om underleverantör eller annan med vilken Leverantören samarbetar med förhindras att tillhandahålla Tjänsten på grund av sådan omständighet som härvidlag avses.

Bilagor

Bilagor som anges under punkten 2 i Tjänsteavtalet.

Helgdag

Lördag och söndag samt publik helgdag i Sverige som bestäms årligen av Sveriges Riksdag. Helgdagar finns listade på: https://publicholidays.se/sv/2019-dates/ .

Konfidentiell Information

Avser

 1. varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om denna är skriftlig (märkt eller omärkt) eller muntlig, som Part fått från den andra Parten eller som eljest framkommer vid Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet, samt
 2. Innehållet i Avtalet, med undantag för
  1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Parts brott mot innehållet i detta Avtal,
  2. upplysning, som Part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra Parten, och
  3. upplysning, som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. I fall som avses under (iii) ovan har emellertid Part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt detta Avtal.

Kontorstid

Avser måndag – fredag som inte är Helgdag, mellan kl 08.00 och 17.00 (svensk tid).

Kunden

Juridisk eller fysisk person som antecknats som kund i Tjänsteavtalet.

Leverantören

Mediebyrån Vybild AB, org.nr 556910-2097.

Lokal Administratör

En Användare hos Kunden som administrerar Kundens Användarkonton.

Mediefil

Bilder, dokument och andra filer som hanteras av Kunden i Tjänsten.

Molntjänst

En mjukvarutjänst som tillhandahålls över internet.

Part

Kunden eller Leverantören.

Parterna

Kunden och Leverantören gemensamt.

Personuppgifter

Sådana personuppgifter som anges under punkten 16.1.

Startdag

Startdag för Leverantörens tillhandahållande av Tjänsten som anges i Tjänsteavtalet eller annat datum som Parterna överenskommit särskilt.

Support

Innebär stöd från Leverantören för att Kunden ska kunna använda Tjänsten på avsett sätt.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls av Leverantören till Kunden under detta Avtal. En Molntjänst för lagring och hantering av Mediefiler. För beskrivning av Tjänstens funktioner, se Bilaga X.

Utrustning

Utrustning som krävs för att få tillgång till Tjänsten, exempelvis, men inte begränsat till, data- eller annan kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang.

3. Användande av Tjänsten

3.1

Leverantören ger härmed Kunden – mot erhållande av Ersättning och under förutsättning att villkoren i detta Avtal till fullo efterlevs – en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att under Avtalsperiode nanvända Tjänsten för Kundens och Användares interna bruk i den omfattning som framgår av Avtalet.

3.2

Tjänsten ger Kunden en rätt att under Avtalsperioden tillåta obegränsat antal Användare att samtidigt använda Tjänsten. Lokal Administratörs lösenord ska av Leverantören levereras till Kunden i samband med att Tjänsten tillgängliggörs till Kunden. Lokal Administratör innehar rättigheter i Tjänsten som ger Lokal Administratör möjlighet att utforma och ändra lösenord för Användare i enlighet med villkoren i detta Avtal.

3.3

Kunden erhåller inga andra rättigheter än vad som uttryckligen angetts under punkterna 3.1 och 3.2. För tydlighets skull noteras att Kunden inte äger rätt att till annan överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Avtalet.

4. Kundens skyldigheter

4.1

Kunden åtar sig att, samt åtar sig tillse att Användarna,

 1. vid användning av Tjänsten iaktta/r (i) bestämmelserna i detta Avtal, (ii) gällande lokala lagar, förordningar och myndighetsbeslut som berör Kundens verksamhet, samt (iii) Leverantörens vid var tid lämnade anvisningar för användningen av Tjänsten;
 2. inte överför/a något material till Tjänsten som kan innehålla virus, trojanska hästar eller någon annan kod (s.k. malware) som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten eller inkräkta på Annan Kunds användning av Tjänsten.
 3. inte vidta/r åtgärder som har till syfte att kringgå Leverantörens säkerhetssystem – t.ex. genom att använda Annan Kunds användarnamn och/eller lösenord eller lämna ut användarnamn och/eller lösenord till annan – eller försöka testa säkerheten på Tjänsten utan att i förväg ha erhållit Leverantörens skriftliga samtycke;
 4. inte dekompilera/r (reverse engineer) Tjänsten;
 5. inte ändra/r, publicera/r, vidarebefordra/r, distribuera/r, förevisa/r eller delta/r i överlåtelse eller försäljning, skapa/r sekundära verk av eller på annat sätt kommersialisera/r (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), varken helt eller delvis, något av innehållet i Tjänsten utan att i förväg ha erhållit Leverantörens skriftliga samtycke;
 6. inte vidta/r åtgärder som har till syfte att bereda Kunden otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Tjänsten; samt
 7. inte skaffa/r fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via Tjänsten.

4.2

Rättsliga åtgärder kan vidtas av Leverantören vid brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna under punkten 4.1

4.3

Kunden åtar sig vidare att hålla Leverantören skadeslöst för all skada som bolaget åsamkas med anledning av Kundens eller Användares nyttjande av Tjänsten i strid med Avtalet. Kunden åtar sig härutöver att hålla Leverantören skadeslöst för krav riktade mot bolaget från tredje man på grund av Kundens eller Användares nyttjande av Tjänsten i strid med Avtalet, inbegripet, men inte begränsat till, Kundens åtaganden i punkten 4.4 nedan.

4.4

Kunden ansvarar för att all tillämplig lagstiftning där Kunden bedriver sin verksamhet efterlevs i samband med nyttjande av Tjänsten, inkluderat, men inte begränsat till, regler rörande dataskydd. För tydlighets skull noteras att Kunden ska säkerställa att Mediefiler som hanteras av Kunden eller dess Användare i Tjänsten inte utgör rättighetsintrång i förhållande till tredje man och att de efterlever gällande lagstiftning att Mediefiler inte innehåller främlingsfientligt eller pornografiskt innehåll.

4.5

Tjänsten görs tillgänglig genom uppkoppling mot Internet och för sådan uppkoppling samt kommunikation erfordras Utrustning. Kunden ansvarar för sådan Utrustning och har att anskaffa dem på egen bekostnad. Det åligger även Kunden att tillse att Kunden innehar erforderliga licensavtal för programvara som ingår i Utrustningen. De ev. tekniska krav som uppställs på Kundens Utrustning anges av Leverantören. Leverantören svarar inte för skada som drabbar Kunden till följd av fel eller brist i dennes Utrustning. Kunden är införstådd med att uppdateringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på Utrustningen.

5. Leverantörens skyldigheter

5.1

Leverantören tillhandahåller Tjänsten till Kunden från Startdagen i enlighet med villkoren i detta Avtal och enligt de specifikationer som angivits vid Avtalets ingående avseende funktioner och lagringskapacitet.

5.2

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och med hjälp av lämplig och kunnig personal. Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för Tjänstens utförande enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

6. Betalningsvillkor

6.1

För användandet av Tjänsten äger Leverantören rätt att uppbära vederlag i enlighet med vad som framgår av Tjänsteavtalet. Kunden åtar sig att till Leverantören betala nämnt vederlag i enlighet med dessa betalningsvillkor.

6.2

Avgift betalas till Leverantören årsvis i förskott innan Startdagen om Parterna inte överenskommit annat. Betalning ska ske på det sätt som anges i fakturan och senast på den förfallodag som anges. Förfallodagen ska, om inte Parterna överenskommit om annat, infalla tidigast trettio (30) dagar efter faktureringsdatum. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vidare äger Leverantören rätt att påföra Kunden vid var tid lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift samt därmed jämförlig avgift.

6.3

För tydlighets skull noteras det att samtliga priser och avgifter som anges i detta Avtal är angivna exklusive mervärdesskatt och andra tillkommande skatter och pålagor.

7. Användarkonton

7.1

För att Kunden ska kunna använda Tjänsten måste Kunden skapa ett Användarkonto. Kunden och/eller Lokal Administratör ska tillse

 1. att ett lösenord väljs som är svårt för andra än Kunden att avslöja. Lösenordet till Användarkontot får därför inte bestå av t.ex. hela eller delar av Kundens, eller Användares, namn och/eller organisations-/personnummer;
 2. att Användarna väl förvarar eventuella noteringar om lösenordet till Användarkontot;
 3. att Användarna inte avslöjar lösenordet för någon obehörig; samt
 4. att lösenordet omedelbart ändras vid misstanke om att obehörig fått kännedom om lösenordet.

7.2

Om det finns anledning att anta att användarnamn och/eller lösenord missbrukats ska Kunden eller Lokal Administratör genast anmäla detta till Leverantören. Nämnda anmälan ska innehålla uppgifter om Kundens namn, användarnamn och lösenord samt uppgift om under vilken tidsperiod Kunden misstänker att användarnamnet och/eller lösenordet har missbrukats av obehörig. Kunden ansvarar för all skada som Leverantören kan åsamkas till följd av att användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar ska gälla till dess att Kunden och/eller Lokal Administratör spärrat det aktuella användarkontot.

8. Tillgänglighet, felavhjälpande och underhåll

8.1

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Leverantören garanterar emellertid inte att Tjänsten är fria från fel eller avbrott under ovanstående tid. Då Tjänsten är webbaserad är Kunden införstådd med att tillfälliga avbrott och fördröjningar på Internet inte utgör ett fel eller avbrott i Tjänsten. Leverantören har ingen skyldighet att åtgärda fel eller avbrott som ligger utanför dess kontroll som bolaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder bolaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit som t.ex. (men inte begränsat till) fel, brist eller avbrott vad gäller Kundens hårdvara, mjukvara eller Internetuppkoppling.

8.2

Fel eller brist föreligger om Tjänsten i väsentligt avseende avviker från beskrivningen av Tjänsten. Fel eller brist ska avhjälpas av Leverantören efter Kundens reklamation, som ska innehålla detaljerad upplysning om hur felet eller bristen yttrar sig.

8.3

Leverantören ansvarar inte för fel som beror på

 1. användning i strid mot Leverantörens instruktioner;
 2. av Kunden (eller person som Kunden svarar för) företagna ändringar;
 3. att Kundens Utrustning inte uppfyller Leverantörens specifikationer för kompatibilitet med Tjänsten;
 4. underlag och/eller information som tillhandahållits av Kunden; eller
 5. Befriande Omständighet.

8.4

Föreligger fel eller brist som Leverantören ansvarar för gäller följande. Fel eller avbrott i Tjänsten som Leverantören enligt Avtalet svarar för ska avhjälpas utan kostnad för Kunden. Kunden ska anmäla fel under Kontorstid på det sätt som Leverantören har anvisat. Efter mottagandet av felanmälan ska Leverantören påbörja felsökning utan dröjsmål. Leverantören strävar efter att avhjälpa fel som denne ansvarar för enligt Avtalet skyndsamt och Leverantören avser att kontinuerligt informera Kunden om vidtagna åtgärder under felavhjälpandet.

8.5

Leverantören har rätt att helt eller delvis avbryta åtkomsten till Tjänsten, i fall då fortsatt tillhandahållande av Tjänsten innebär eller riskerar att innebära skada för Leverantören eller dennes kunder. Leverantören har även rätt att helt eller delvis temporärt avbryta åtkomsten till Tjänsten för att möjliggöra underhåll, uppdatering av programvara samt andra tekniska åtgärder i syfte att upprätthålla funktion och säkerhet.

9. Support

9.1

Leverantören åtar sig att under Avtalstiden i skälig omfattning tillhandahålla fri Support vad avser Tjänsten till Kunden. Med ”Skälig omfattning” avses Support upp till tio (10) timmar per år. Supportärenden anmäls via e-mail support()bildbank.se och telefon 090-121177. Leverantörens tillhandahåller Support under Kontorstid.

9.2

Eventuell övrig support som kan komma att tillhandahållas av Leverantören ingår inte i detta Avtal utan ska avtalas skriftligen och debiteras Kunden separat.

10. Avstängning av Tjänsten

10.1

Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av Kunden från användning av Tjänsten.

 1. om betalning för Tjänsten inte är Leverantören tillhanda på förfallodagen, eller
 2. om Kunden vid något tillfälle inte efterlever detta Avtal eller om Leverantören på skälig grund antar att så är fallet.

10.2

Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet för Tjänsten under avstängningstiden. Föreligger inte grund för uppsägning av Tjänsten (se punkten 11) ska Leverantören öppna Tjänsten så snart Kundens avtalsstridiga agerande har upphört.

11. Avtalstid och uppsägning

11.1

Avtalet börjar gälla från det att behörig företrädare för båda Parterna har undertecknat Tjänsteavtalet.

11.2

Avtalstiden löper från Startdag och för den avtalsperiod som överenskommits mellan Parterna i Tjänsteavtalet. Den Part som önskar säga upp Avtalet ska skriftligen meddela den andra Parten om detta och sådan uppsägning ska ske senast en (1) månad innan Avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget och varje sådan ny avtalsperiod är föremål för uppsägning enligt villkoren i denna punkt.

11.3

Leverantören äger vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om betalning för Tjänsten inte är Leverantören tillhanda senast fjorton (14) dagar efter förfallodagen.

11.4

Utöver vad som stadgas härom i andra delar av detta Avtal äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande

 1. om Part i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom fjorton (14) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse kommit den andra Parten tillhanda, eller
 2. om Part (i) ställer in sina betalningar, (ii) fattar beslut om eller försätts i likvidation, (iii) ansöker om eller försätts i företagsrekonstruktion eller konkurs, eller (iv) om det annars skäligen kan befaras att Part har kommit på obestånd.

11.5

Uppsägning ska vara skriftlig och göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller denne borde ha vunnit kännedom om den.

11.6

Oavsett om Avtalet sägs upp eller inte, ska Part gottgöras skada som uppkommit genom den andra Partens avtalsbrott.

12. Följder av Avtalets upphörande

12.1

Vid Avtalets upphörande ska Kunden omedelbart upphöra med allt användande av Tjänsten.

12.2

Vid Avtalets upphörande ska Leverantören, efter Kundens skriftliga begäran, återlämna Mediefiler i ett strukturerat format till Kunden. Därefter äger Leverantören rätt att radera Mediefiler från Tjänsten om inte Parterna överenskommer annat.

12.3

Oavsett skälet till Avtalets upphörande ska även efter Avtalets upphörande bestämmelserna under punkterna 13 (Immateriella rättigheter), 14 (Ansvarsbegränsning), 15 (Sekretess), 16 (Personuppgifter), och 19 (Tvister och tillämplig lag) äga fortsatt tillämpning mellan Parterna.

13. Immateriella rättigheter

13.1

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Leverantörens egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Leverantören samarbetar och får inte användas av Kunden utöver vad som krävs för Tjänstens användande enligt Avtalet.

13.2

Mediefiler ägs av Kunden och ska återfinnas åtkomliga via Tjänsten under Avtalstiden. Leverantören äger rätt att använda Mediefiler endast i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

13.3

Leverantören garanterar att Tjänsten inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Leverantören om framförda krav från tredje man angående intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Kundens användande av Tjänsten. Leverantören kommer hålla Kunden skadelös för sådant krav från tredje man, förutsatt (i) att Kunden utan dröjsmål meddelat Leverantören i enlighet med denna punkt 13.3, (ii) att Leverantören får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Leverantörens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Leverantörens försvar eller förhandling avseende kravet. Leverantörens skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden installerat samtliga ändringar/uppgraderingar som Leverantören gjort tillgängliga för Kunden, förutsatt att användning av sådan ändring/uppgradering hade undvikit intrånget. Leverantörens skyldighet att hålla Kunden skadeslös är begränsad till ersättning och skadestånd som Kunden, genom förlikning eller dom, åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet (som Leverantören enligt detta Avtal svarar för) genom Kundens nyttjande av Tjänsten. Denna begränsning innebär att Kunden inte, utöver ersättning för belopp som Kunden tvingats utge till tredje man, äger rätt till någon ersättning för skada som uppkommit till följd av immaterialrättsligt fel.

13.4

Vid ett påstående om intrång för vilket Leverantören ansvarar ska Leverantören på egen bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) genomföra ändringar så att Tjänsten inte längre utgör sådant intrång.

14. Ansvarsbegränsning

14.1

Utöver vad som anges under punkten 17 (Befriande Omständighet) är Leverantörens ansvar begränsat enligt följande.

 1. Leverantören ansvarar inte för indirekta skador, såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.
 2. Leverantörens skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Leverantören till last, är per år begränsat till summan av årsavgiften för Tjänsten.
 3. Leverantören ansvarar inte för Kundens förlust av data.
 4. Leverantören ansvarar inte för driftsstopp som uppstår i samband med underhåll eller reparation, för skada eller fel där Leverantören inte rimligen kunnat förutse och råda över omständigheterna. Exempel på detta är serverfel.
 5. Beträffande intrång i annans rätt gäller vad som sägs i bestämmelsen i punkten 13.3.

14.2

Eventuella ersättningskrav mot Leverantören ska framföras inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara tre (3) månader. Om Kunden inte framställt ersättningskrav mot Leverantören inom föreskriven tid förfaller Kundens rätt att göra kravet gällande.

15. Sekretess

15.1

Part förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för utomstående avslöja Konfidentiell Information.

15.2

Part ska på betryggande sätt hantera Konfidentiell Information.

15.3

Mot bakgrund av vad som följer av punkterna 15.1 och 15.2 ovan åtar sig Part att tillse att personer som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information hos Part (i) på ett betryggande sätt hanterar Konfidentiell Information, samt (ii) inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information.

15.4

Oaktat vad som angetts under punkterna 15.1 – 15.3 har Part rätt att avslöja Konfidentiell Information som Part enligt lag eller efter föreläggande av behörig domstol är skyldig att avslöja. Under pågående tvist vid behörig domstol har Part även rätt att beröra Konfidentiell Information vid samtal med vittnen samt att i övrigt hantera sådana uppgifter inom ramen för processen. Vidare har Part rätt att kommunicera Konfidentiell Information med sin advokat, revisor och andra professionella rådgivare som är bundna av tystnadsplikt.

16. Personuppgifter

16.1

Leverantören behandlar personuppgifter för Kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde i enlighet med vid varje tillfälle gällande tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som behandlas är

 1. de personuppgifter som Kundens kontaktperson(er) lämnat under (i) de förhandlingar som föregick Avtalet, (ii) vid ingåendet av Avtalet, samt (iii) under avtalstiden;
 2. uppgifter om Användare som lämnas i samband med skapandet av Användarkonto;
 3. de personuppgifter som Kunden eller Användare lämnar i samband med ev. felärenden och i samband med eventuella fortsatta kontakter med anledning av sådana ärenden; samt
 4. de personuppgifter som Kunden behandlar i samband med användandet av Tjänsten, inklusive personuppgifter som återfinns i Mediefiler.

16.2

16.2 Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att all behandling av Personuppgifterna äger rum i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning inkluderat, men inte begränsat till, Dataskyddsförordningen.

16.3

Personuppgifterna samlas in på Kundens begäran och behandling av Personuppgifterna sker enligt Kundens instruktion i syfte (i) att Leverantören ska kunna tillhandahålla Tjänsten samt (ii) att Leverantören ska kunna tillvarata sina rättigheter samt fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

16.4

För utförandet av Tjänsten kan Personuppgifterna komma att lämnas ut till tredje man i den omfattning det är nödvändigt för Leverantören att uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet.

16.5

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Leverantören ska kunna fullgöra bolagets förpliktelser enligt Avtalet. Leverantören åtar sig att utföra behandlingen av Personuppgifterna i enlighet med av Parterna ingånget Personuppgiftsbiträdesavtal, se bilaga 1.

17. Befriande Omständighet (Force Majeure)

17.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en Befriande Omständighet som Part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

17.2

För att få befrielse enligt punkten 17.1 ovan ska Part utan dröjsmål meddela den andra Parten härom. Om så inte sker är Part inte befriad från påföljd för sin underlåtenhet att fullgöra avtalsförpliktelsen.

17.3

Part som åberopar en Befriande Omständighet ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa den skada som kan uppkomma till följd att en förpliktelse i detta Avtal inte uppfylls på grund därav.

17.4

Oavsett vad som ovan sägs under punkterna 17.1 – 17.3 ovan om befrielse från påföljd har Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än sextio (60) dagar på grund av en händelse som utgör en Befriande Omständighet.

18. Övrigt

18.1

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande.

18.2

Oaktat vad som anges under punkten 18.1 ovan äger emellertid Leverantören rätt att till annan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet vid omstrukturering av den koncern i vilken Leverantören ingår eller vid överlåtelse av hela eller delar av den av Leverantören bedrivna verksamheten.

18.3

Om någon bestämmelse i detta Avtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som Parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

18.4

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som tidigare må ha lämnats ersätts sålunda av detta Avtal.

18.5

Ändring eller tillägg till detta Avtal ska för att vara gällande upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna behörig företrädare. Leverantören har dock alltid rätt att göra ändringar i eller tillägg till Avtalet (nedan gemensamt ”Ändringar”) (i) som är av ringa betydelse för Kunden, eller (ii) som är påkallade av ändring av lag eller annan författning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut. Sådan Ändring träder i kraft en (1) vecka efter det att meddelande om Ändringen har kommit Kunden tillhanda.

18.6

Samtliga meddelanden, krav eller annan kommunikation mellan Parterna inom ramen för detta Avtal ska ske på det svenska språket genom bud, rekommenderat brev eller e-post till mottagande Parts i ingressen angivna eller senare genom skriftligt meddelande till den andra Parten ändrade adress. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

 1. om avsänt med rekommenderat brev och inte de facto mottagits tidigare: senast fem (5) vardagar efter avlämnande för postbefordran;
 2. om avlämnat med bud: dagen för mottagandet; eller
 3. om avsänt per e-post och det inte de facto mottagits tidigare: två (2) dagar efter det att meddelandet skickades.

Vardera Part ansvarar för att (på det sätt som anges under denna punkt 18.6) meddela den andra Parten om eventuell ändring av fysisk adress eller e-postadress i enlighet med denna bestämmelse.

19. Tvister och tillämplig lag

19.1

På detta Avtal ska svensk lag tillämpas (utan tillämpning av dess lagvalsregler).

19.2

Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning, så och annan tvist som har sin upprinnelse i detta Avtal, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

19.3

Understiger värdet för tvisten två (2) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) ska dock tvisten avgöras av allmän domstol.

19.4

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul, all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan i förväg inhämtat skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.